Privacy statement en Impressum

Privacy statement Kunsthaus DAVIDU (www.davidu.info)

Waarom dit privacy statement?
Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.

In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement
In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Kunsthaus DAVIDU en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van davidu.info.
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Kunsthaus DAVIDU op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Kunsthaus DAVIDU adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.


Identiteit Kunsthaus DAVIDU
Kunsthaus DAVIDU is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Kunsthaus DAVIDU.
Kunsthaus DAVIDU is gevestigd en kantoorhoudend in Berlijn, Stierstrasse 15, 12159 Berlijn en bereikbaar via het e-mailadres info@davidu.info


Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?
Kunsthaus DAVIDU kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

 • Direct van u: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons.
 • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
 • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Kunsthaus DAVIDU op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Kunsthaus DAVIDU optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Kunsthaus DAVIDU plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Kunsthaus DAVIDU kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kunsthaus DAVIDU, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van bijvoorbeeld een contactformulier op de website aan Kunsthaus DAVIDU verstrekt. Kunsthaus DAVIDU kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens – zoals door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens.
 • Betalings- en factuurgegevens – indien u een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling uw bankgegevens nodig.
 • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Kunsthaus DAVIDU gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van verhuur vakantiehuis en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiele) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Kunsthaus DAVIDU kan uw persoonsgegevens delen met aan Kunsthaus DAVIDU gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.
Kunsthaus DAVIDU kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op Kunsthaus DAVIDU rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.
Kunsthaus DAVIDU heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.


Welke cookies plaatsen wij?
Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

 • het IP-adres van de bezoeker;
 • de datum en tijd van het bezoek;
 • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • de op onze website bezochte pagina’s;
 • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Kunsthaus DAVIDU zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Kunsthaus DAVIDU samenwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Kunsthaus DAVIDU website:
Functionele cookies
Kunsthaus DAVIDU plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.
Analytische cookies
Kunsthaus DAVIDU maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.
Kunsthaus DAVIDU heeft voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Kunsthaus DAVIDU heeft Google geen toestemming gegeven om via Kunsthaus DAVIDU verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.


Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Kunsthaus DAVIDU bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.


Welke rechten heeft u?
U dient er zelf voor te zorgen dat Kunsthaus DAVIDU over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@davidu.info kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Kunsthaus DAVIDU of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Kunsthaus DAVIDU zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Kunsthaus DAVIDU of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
Kunsthaus DAVIDU neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Kunsthaus DAVIDU via info@davidu.info.

Wijzigingen
Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Kunsthaus DAVIDU omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen.

Impressum

Bedrijfsmatige verhuur vakantiehuis Kunsthaus DAVIDU
Kunsthaus DAVIDU
Duve van Boggelen
Duitsland

Contact:
Tel.: +49 176 456 331 26
e-mail: info@davidu.info

Verwijzing naar EU-Bemiddeling
De Europese Commissie stelt een platform voor online-bemiddeling: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Ons E-Mail-Adres staat hierboven in Impressum.

Disclaimer voor www.davidu.info
Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.davidu.info, zoals deze beschikbaar is gesteld door Kunsthaus DAVIDU. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kunsthaus DAVIDU is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Kunsthaus DAVIDU.

Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Kunsthaus DAVIDU te mogen claimen of te veronderstellen.
Kunsthaus DAVIDU streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Kunsthaus DAVIDU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.davidu.info op deze pagina.
Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl